Loại không đèn - φ22
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

AR-112 - Công tắc xoay 2 vị trí - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) công tắc ngắn, tự giữ  .....

AR-112 - Nút nhấn không đèn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn nhả   .....

AR-112 - Nút nhấn mũi tên - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả   .....

AR-112 - Nút nhấn vuông - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn nhả   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn nhả   .....

AR-212 - Nút nhấn không đèn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn giữ   .....

AR-212 - Nút nhấn mũi tên - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ   .....

AR-212 - Nút nhấn vuông - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn giữ   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn giữ   .....

AR-73 - Nút nhấn kính nước - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Vỏ chống nước   .....

ARC-I - Nút nhấn mũi tên - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu nút nhấn   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Nhấn nhả   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Nhấn giữ   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu nút nhấn   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Nhấn nhả   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Nhấn giữ   .....

ARC-S - Nút nhấn vuông - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu nút nhấn   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Nhấn nhả   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Nhấn giữ   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Nhấn nhả   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Nhấn giữ   .....

ARF-F - Nút nhấn không đèn - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu nút nhấn   .....

ARF-F1-12-R (G,Y,A,B) - Nút nhấn không đèn - HANYOUNG Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Nhấn giữ   .....

ARS-L2 - Công tắc xoay 2 vị trí - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đuôi (tiếp điểm) công tắc dài, tự giữ .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Loại dài, tự giữ   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Loại dài, tự trả về   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Loại dài, tự giữ   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Loại dài, tự trả   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Loại dài, tự trả về   .....

ARS-S2 - Công tắc xoay 2 vị trí - HANYOUNG

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Đầu công tắc   .....

Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Điện áp: Loại ngắn, tự giữ   .....