Cầu dao tự động
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Cầu dao tự động (MCB) MP10-C2100 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 100A - Dòng cắt định mức (380V): 10KA - Ti&ecir.....

Cầu dao tự động (MCB) MP10-C280 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 80A - Dòng cắt định mức (380V): 10KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP10-C3100 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 3P - Dòng định mức: 100A - Dòng cắt định mức (380V): 10KA - Ti&ecir.....

Cầu dao tự động (MCB) MP10-C380 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 3P - Dòng định mức: 80A - Dòng cắt định mức (380V): 10KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP4-C150 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 50A - Dòng cắt định mức (380V): 4.5KA - Ti&ecir.....

Cầu dao tự động (MCB) MP4-C163 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 63A - Dòng cắt định mức (380V): 4.5KA - Ti&ecir.....

Cầu dao tự động (MCB) MP4-C250 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 50A - Dòng cắt định mức (380V): 4,5KA - Ti&ecir.....

Cầu dao tự động (MCB) MP4-C263 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 63A - Dòng cắt định mức (380V): 4,5KA - Ti&ecir.....

Cầu dao tự động (MCB) MP4-C350 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 3P - Dòng định mức: 50A - Dòng cắt định mức (380V): 4,5KA - Ti&ecir.....

Cầu dao tự động (MCB) MP4-C363 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 3P - Dòng định mức: 63A - Dòng cắt định mức (380V): 4,5KA - Ti&ecir.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C106 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 6A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiêu.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C110 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 10A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C116 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 16A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C120 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 20A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C125 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 25A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C132 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 32A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C140 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 40A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C150 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 50A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C163 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 1P - Dòng định mức: 63A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C206 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 6A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiêu.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C210 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 10A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C216 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 16A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C220 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 20A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C225 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 25A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C232 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 32A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C240 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 40A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C250 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 50A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C263 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 63A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C310 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 3P - Dòng định mức: 10A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C316 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 3P - Dòng định mức: 16A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C320 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 3P - Dòng định mức: 20A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....

Cầu dao tự động (MCB) MP6-C325 MPE

0 VNĐ Trước thuế: 0 VNĐ

- Số cực: 3P - Dòng định mức: 25A - Dòng cắt định mức (380V): 6KA - Tiê.....