Cầu dao đóng ngắt mạch điện
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

- 100A, 200VAC / 50A, 415VAC / 25A .....

- 40A, 210VAC / 10A, 415VAC / 2.5A .....

- 50A, 210VAC / 10A, 415VAC / 2.5A .....

- 60A, 200VAC / 5A, 415VAC / 2.5A .....

- 75A, 200VAC / 50A, 415VAC / 25A .....

- 100A, 200VAC / 50A, 415VAC / 25A .....

- 75A, 200VAC / 50A, 415VAC / 25A .....

- 125A, 200VAC / 50A, 415VAC / 25A .....

- 150A, 200VAC / 50A, 415VAC / 25A .....

- 175A, 200VAC / 50, 415VAC / 25 .....

- 200A, 200VAC / 50, 415VAC / 25 .....

- 20A, 200VAC / 2.5A, 415VAC / 1.5A .....

- 225A, 200VAC / 50, 415VAC / 25 .....

- 250A, 200VAC / 50, 415VAC / 25 .....

- 30A, 200VAC / 2.5A, 415VAC / 1.5A .....

- 400A, 200VAC / 50A, 415VAC / 25A .....

- 40A, 200VAC / 10A, 415VAC / 2.5A .....

- 50A, 200VAC / 10A, 415VAC / 2.5A .....

- 60A, 200VAC / 10A, 415VAC / 2.5A .....

- 75A, 200VAC / 50A, 415VAC / 25A .....