Tủ điện sê-ri T
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Tủ điện âm tường chứa MCB T10 7-10 cực MPE Khả năng chứa (Số cực):  7-10 Kíc.....

Tủ điện âm tường chứa MCB T14 11-14 cực MPE Khả năng chứa (Số cực):  11-14 Kí.....

Tủ điện âm tường chứa MCB T20 15-20 cực MPE Khả năng chứa (Số cực):  15-20 Kí.....

Tủ điện âm tường chứa MCB T24 21-24 cực MPE Khả năng chứa (Số cực):  21-24 Kí.....

Tủ điện âm tường chứa MCB T32 25-32 cực MPE Khả năng chứa (Số cực):  25-32 Kí.....

Tủ điện âm tường chứa MCB T4 2-4 cực MPE Khả năng chứa (Số cực):  2-4 Kích t.....

Tủ điện âm tường chứa MCB T40 33-40 cực MPE Khả năng chứa (Số cực):  33-40 Kí.....

Tủ điện âm tường chứa MCB T6 5-6 cực MPE Khả năng chứa (Số cực):  5-6 Kích t.....