Phích cắm di động loại kín nước
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

16A - 3P - 230V - 6H - IP67 .....

16A - 4P - 400V - 6H - IP67 .....

16A - 5P - 400V - 6H - IP67 .....

32A - 3P - 230V - 6H - IP67 .....

32A - 4P - 400V - 6H - IP67 .....

32A - 5P - 400V - 6H - IP67 .....

63A - 3P - 230V - 6H - IP67 .....

63A - 4P - 400V - 6H - IP67 .....

63A - 5P - 400V - 6H - IP67 .....

125A - 3P - 230V - 6H - IP67 .....

125A - 4P - 400V - 6H - IP67 .....

125A - 5P - 400V - 6H - IP67 .....