Ổ cắm âm dạng nghiêng Schneider
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Ổ cắm âm dạng nghiêng 81278 Schneider

973.000 VNĐ Trước thuế: 973.000 VNĐ

Số cực:          3P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng 81282 Schneider

1.107.000 VNĐ Trước thuế: 1.107.000 VNĐ

Số cực:          4P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng 81283 Schneider

1.132.000 VNĐ Trước thuế: 1.132.000 VNĐ

Số cực:          5P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng 81290 Schneider

2.408.000 VNĐ Trước thuế: 2.408.000 VNĐ

Số cực:          3P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng 81294 Schneider

2.507.000 VNĐ Trước thuế: 2.507.000 VNĐ

Số cực:          4P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng 81295 Schneider

2.847.000 VNĐ Trước thuế: 2.847.000 VNĐ

Số cực:          5P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF16F423 Schneider

185.000 VNĐ Trước thuế: 185.000 VNĐ

Số cực:          3P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF16F434 Schneider

207.000 VNĐ Trước thuế: 207.000 VNĐ

Số cực:          4P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF16F435 Schneider

225.000 VNĐ Trước thuế: 225.000 VNĐ

Số cực:          5P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF16F723 Schneider

389.000 VNĐ Trước thuế: 389.000 VNĐ

Số cực:          3P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF16F734 Schneider

448.000 VNĐ Trước thuế: 448.000 VNĐ

Số cực:          4P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF16F735 Schneider

512.000 VNĐ Trước thuế: 512.000 VNĐ

Số cực:          5P Dòng điện:    16A Điện á.....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF32F423 Schneider

282.000 VNĐ Trước thuế: 282.000 VNĐ

Số cực:          3P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF32F434 Schneider

298.000 VNĐ Trước thuế: 298.000 VNĐ

Số cực:          4P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF32F435 Schneider

342.000 VNĐ Trước thuế: 342.000 VNĐ

Số cực:          5P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF32F723 Schneider

506.000 VNĐ Trước thuế: 506.000 VNĐ

Số cực:          3P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF32F734 Schneider

542.000 VNĐ Trước thuế: 542.000 VNĐ

Số cực:          4P Dòng điện:   .....

Ổ cắm âm dạng nghiêng PKF32F735 Schneider

578.000 VNĐ Trước thuế: 578.000 VNĐ

Số cực:          5P Dòng điện:   .....