Cầu dao bảo vệ dòng rò
Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 25A - Dòng rò: 30mA - Tiêu chuẩn: .....

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 32A - Dòng rò: 30mA/100mA - Tiêu c.....

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 40A - Dòng rò: 30mA/100mA - Tiêu c.....

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 63A - Dòng rò: 30mA/100mA - Tiêu c.....

- Số cực: 4P - Dòng định mức: 25A - Dòng rò: 30mA/100mA - Tiêu c.....

- Số cực: 4P - Dòng định mức: 32A - Dòng rò: 30mA/100mA - Tiêu c.....

- Số cực: 4P - Dòng định mức: 40A - Dòng rò: 30mA/100mA - Tiêu c.....

- Số cực: 4P - Dòng định mức: 63A - Dòng rò: 30mA/100mA - Tiêu c.....

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 25A - Dòng rò: 30mA - Dòng cắt đị.....

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 32A - Dòng rò: 30mA - Dòng cắt đị.....

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 40A - Dòng rò: 30mA - Dòng cắt đị.....

- Số cực: 2P - Dòng định mức: 63A - Dòng rò: 30mA - Dòng cắt đị.....